D Nádorové léze

Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·

D4 Smíšené nádory prostaty

Fyloidní tumor (nádor ze specializovaného prostatického stromatu, cystic epithelial-stromal tumor, fyloidní typ atypické hyperplázie, cystadenoleiomyofibroma, cystosarcoma phyllodes)

Jde o velmi vzácnou afekci, která může recidivovat a je schopna šíření mimo prostatu. Vzniká obvykle v oblasti verum montanum.

Pacienti mají dysurické potíže, hematúrii a příznaky močové obstrukce. Vyskytuje se často v mladších věkových skupinách a mohou dorůst obrovských rozměrů.

Histologicky je afekce podobná stejnému nádoru mammy. Je tvořena celulární stromální komponentou, která obklopuje cystické prostory s epitelovou výstelkou.

Fyloidní tumory prostaty se dělí na 3 základní skupiny:

Některé klasifikace dělí tento tumor jen na low-grade a high-grade skupinu. Další dělení rozlišuje navíc tzv. benigní fyloidní tumor prostaty. Dělení je založené na poměru zastoupení stromatu a epitelu, na rozsahu nekróz, atypiích, mitotické aktivitě, apod.

High-grade tumory mohou vznikat při recidivách dobře diferencovaných tumorů. Celulární stroma často vytváří papilární útvary kryté cylindrickým až kubickým epitelem. Stromální buňky jsou obvykle vřetenité, někdy uložené v myxoidní hmotě. Stroma může být heterogenní, např. byl v rámci fyloidního tumoru popsán případ s rhabdomyoblastickou diferenciací. Stromální komponenta může přerůstat přes epitelovou složku.

Prognóza tumorů závisí na jejich histologické stavbě. Low-grade tumory někdy , přes kompletní odstranění, lokálně recidivují. Naopak high-grade tumory mohou zakládat vzdálené metastázy.

V diferenciální diagnostice fyloidního tumoru je nutné vyloučit hyperplazii stromatu s bizardními buňkami, dále tzv. obrovskou multilokulární cystickou hyperplázii prostaty (viz níže), kongenitální či získané cysty semenných váčků. Rovněž je nutné odlišit drobná ložiska podobná fibroadenomům, která se někdy vyskytují v rámci benigní hyperplázie. Rovněž je nutné vyloučit metastazující či primární sarkom některého z klasických typů. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu možný sarkomatoidní karcinom prostaty, kde je nutné prokázat epitelovou komponentu.Obsah · D1 Prostatická intraepiteliální neoplázie · D2 Adenokarcinom prostaty · D3 Další epitelové nádory · D4 Smíšené nádory prostaty · D5 Další primární nádory prostaty, metastázy do prostaty ·
Nádory prostaty